search.png
nl

Duurzaamheid
Print pageSend page

ONZE ZWAARTEPUNTEN

Onze positie als marktleider voor de duurzame leefomgeving zien wij ook als verplichting tegenover alle belangengroepen; dit is Saint-Gobain’s maatschappelijke verantwoordelijkheid (Corporate Social Responsibility = CSR).

Saint-Gobain’s CSR-verplichting berust op de basisprincipes voor gedrag en handelen van de groep.

De andere vier zwaartepunten zijn:
 

De ontwikkeling van een duurzame leefomgeving
Als wereldmarktleider voor het creëren en inrichten van de leefomgeving heeft Saint-Gobain de bijzondere verantwoordelijkheid om duurzame bouwwijzen te bevorderen – juist met het oog op belangrijke aspecten zoals de toenemende verstedelijking, de wereldwijde bevolkingstoename, de afname van natuurlijke hulpbronnen en de klimaatverandering. De groep is actief op het gebied van de energie-efficiëntie in gebouwen en ontwikkelt ecologisch-duurzame oplossingen. Het doel hiervan is om de effecten van de producten in gebouwen te reduceren door rekening te houden met alle levenscycli – zowel bij nieuwbouw als bij renovatieprojecten.

Beperking van de effecten op het milieu
Saint-Gobain’s productie- en handelsactiviteiten zijn van invloed op het milieu. De groep zet zich ervoor in om deze invloeden tot een minimum te reduceren – zowel in de fabrieken als bij het transport van de producten. Ruwe materialen, afval, energie, water en de biodiversiteit vormen hier de grootste uitdagingen voor Saint-Gobain. Gemeenschappelijke richtlijnen en instrumenten maken het voor alle locaties mogelijk om op de bovengenoemde gebieden vooruitgang te boeken en ervaringen uit te wisselen.

Bevordering van de professionele ontplooiing
Op personeelsgebied wordt ernaar gestreefd om alle medewerkers een werkomgeving te bieden waarvan zij zowel op professioneel als persoonlijk vlak kunnen profiteren; dit is immers een noodzakelijke voorwaarde voor het welbevinden van de medewerkers en de prestaties op de werkvloer. Om alle medewerkers hierbij te ondersteunen, heeft Saint-Gobain in het kader van het programma OPEN vier prioriteiten vastgelegd: de beroepsmobiliteit, het bevorderen van diversiteit, het stimuleren van het engagement van de medewerkers alsmede het stimuleren van talenten.

Bijdrage aan de ontwikkeling van de lokale omgeving
Op alle locaties is de groep een belangrijke actor die een belangrijke bijdrage levert aan de economische en maatschappelijke ontwikkeling van de desbetreffende lokale omgeving. De activiteiten van Saint-Gobain zijn duurzaam en van nut voor alle betrokken partijen. De groep ondersteunt de meest uiteenlopende projecten, die ten dele reeds sinds enkele jaren lopen. De medewerkers spelen in dit verband een belangrijke rol; dit is te zien aan de projecten die worden ondersteund, bijvoorbeeld bij de Saint-Gobain Initiatives International Corporate Foundation.

 

Join the conversation
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Google+
  • Xing
  • Kununu